Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Mimique Beauty Instituut en een cliënt waarop het Beauty Instituut deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 1. Inspanningen Beauty Instituut

Mimique Beauty Instituut zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Mimique zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 1. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan het Beauty Instituut melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag het Beauty Instituut het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.  Annuleren van afspraken kan uitsluitend telefonisch, via mail of whatsapp.

Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de verloren tijd ingekort worden op de  behandeling en toch het gehele bedrag berekenen.  Het beauty Instituut moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

 1. Betaling

Alle prijzen van behandelingen van het Beauty Instituut zijn op haar website vermeld. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

 1. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet het Beauty Instituut vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Het Beauty Instituut neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De schoonheidssalon behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het Beauty Instituut zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

 1. Geheimhouding

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 1. Aansprakelijkheid

Het Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Het Beauty Instituut is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

 1. Garantie

Het Beauty Instituut geeft de cliënt een week (7 dagen) garantie op de producten. Deze garantie vervalt indien:

Wanneer de cliënt niet tevreden is over bij het Beauty Instituut gekochte producten, geldt geen geld terug garantie maar kunnen deze geruild worden voor andere producten van het Beauty Instituut, in ieder geval, binnen een week (7 dagen).

 1. Beschadiging & diefstal

Het Beauty Instituut heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

 1. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking mondeling en mogelijk schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van het Beauty Instituut.  Het Beauty Instituut moet binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven op deze klacht. Indien een klacht gegrond is, zal het Beauty Instituut de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien het Beauty Instituut en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de cliënt het geschil voorleggen aan de klachtencommissie van de brancheorganisatie de Anbos.

 1. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in het instituut behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft het Beauty Instituut het recht de cliënt de toegang tot het Instituut te weigeren onder opgaaf van redenen.

 1. Recht

Op elke overeenkomst tussen het Beauty Instituut en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Mimique Beauty Instituut is niet verantwoordelijk voor wat bezoekers op de website/ social media plaatsen, bijvoorbeeld in een reactie op een bericht en kan hier niet voor aansprakelijk worden gesteld. Deze reacties zijn de persoonlijke mening van de schrijver en reflecteren dan ook op geen enkele manier de standpunten en/of denkwijze van Mimique Beauty Instituut.

Mimique Beauty Instituut kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het plaatsen van auteursrechtelijk beschermd materiaal door bezoekers.

Mimique Beauty Instituut betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van informatie, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

Onze merken

Openingstijden

Maandag 10.00 – 17.00
Dinsdag 10.00 – 17.00
Woensdag Gesloten
Donderdag 10.00 – 21.00
Vrijdag 10.00 – 17.00
Zaterdag 10.00 – 14.00
Zondag Gesloten

Adres

Mimique Beauty Instituut
Meiveld 79A
City Centrum
Ingang Parkeerterrein Lei
5501 KC Veldhoven

Telefoon
06-46102383

Overige links


Wij zijn aangesloten bij:

Beauty salon Mimique Veldhoven is aangesloten bij ANBOS